Kategorier
Nyheter

Fysisk planering av matavfallsinsamling för Botkyrkabyggen

Urban Earth tar fram lösningar för separat matavfallsinsamling och åtgärder för hämtställen som inte uppfyller renhållningens arbetsmiljökrav på uppdrag av projektledare anlitad av Botkyrkabyggen. Botkyrkabyggens ca 10 800 lägenheter samlar in restavfall till stor del i underjordsbehållare. Flertalet behållare behöver bytas ut och kompletteras med nya behållare för matavfall. Urban Earth tar fram lösningar där […]

Kategorier
Nyheter

Södertäljebornas avfallsföreskrifter och avfallstaxa

Under flera år har Urban Earth fått förtroendet att tillsammans med Telge Återvinning AB genomföra uppdateraringar av kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa. Ständiga förändringar i lagstiftning medför att styrdokumenten för avfallshantering återkommande behöver uppdateras för att hållas aktuella samt att nya taxeposter tillkommer, inte minst medtanke på kommunens kommande ansvar över hushållens förpackningsinsamling.

Kategorier
Nyheter

Miljöbedömningsprocess för Värmdö kommuns Avfallsplan 2021-2025

Uppdraget innebar att vara processledningsstöd till Värmdö kommun i genomförandet av en miljöbedömningsprocess samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt samråd med länsstyrelsen för avfallsplan 2021-2025. Miljöbedömningens fokuserade på att bedöma om planen utformades enligt planens syfte, att främja hållbar utveckling framåt och styra kommunen i rätt riktning enligt EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Kategorier
Nyheter

Föreskrifter, riktlinjer och rutiner för avfallshantering

Under hösten 2020 genomfördes uppdraget som innebar att vara processledningsstöd åt Vallentuna kommuns avfallsenhet under revideringen av kommunens avfallsföreskrifter med tillhörande interna rutiner samt blanketter till hemsidan. Även kommunens Riktlinjer för avfallshantering reviderades.

Kategorier
Nyheter

Utredning – gemensamt insamlingssystem och organisation

Via Karlstad Energi fick Urban Earth uppdraget att utreda möjligheten till ett gemensamt insamlingssystem för främst mat- och restavfall för de fem kommunerna, Forshaga, Hammarö, Grums, Karlstad och Kil. Insamlingssystemen som utreddes skulle vara möjliga att anpassa/utöka till insamling av fler fraktioner, till exempel förpackningar och returpapper.

Kategorier
Nyheter

Avfallsföreskrifter för Värmdö kommun

Värmdö kommun har anlitat Urban Earth för att omarbeta sina avfallsföreskrifter i sin helhet. Föreskrifterna har anpassats till ny lagstiftning, förtydligats och specificerats i utvalda paragrafer. Krav på anläggande och hämtning av avfall på fastland respektive från skärgårdsöar har utökats för att underlätta för tjänstemännens tillämpning av föreskrifterna. Föreskrifterna har även anpassats för framtida teknikutveckling […]

Kategorier
Nyheter

Återbruk 2.0 – med fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi

VAFABMiljö planerar för upprustning och etablering av Återbruk (återvinningscentraler) med fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi. Det koncept för Återbruk som finns i regionen idag etablerades i början på 90-talet och Urban Earth har fått i uppdrag att i samarbete med VAFABMiljö projektleda översyn och uppdatering av konceptet för framtida Återbruk inklusive mobila Återbruk. Möjligheten […]

Kategorier
Nyheter

Förutsättningar för byggåterbruk

I enlighet med Stockholms Handlingsplan för cirkulärt byggande 2021-2024 har förutsättningarna för etablering av återbrukscentral för byggmaterial i Stockholmsområdet utretts. Handlingsplanen gäller för byggande förvaltningar och kommunala bolag inom Stockholms stad. Genom workshops och intervjuer har erfarenhet från landets alla hörn samlats in och en kravspecifikation tagits fram som svarar på frågor såsom vilka produkter […]

Kategorier
Nyheter

Granskning av avfallshantering i bygglovsremisser och samråd detaljplan, Stockholm Vatten och Avfall AB för Stockholms stad

SVOA har anlitat Urban Earth för att förstärka organisationen som granskar bygglovsremisser och samrådshandlingar för nya detaljplaner. Som en del i arbetet har Urban Earth tagit fram anvisningar till SVOAs hemsida över vilka uppgifter och underlag som sökande behöver lämna in avseende avfallshanteringen för att underlätta handläggning av bygglov.

Kategorier
Nyheter

Österåkers avfallsplan 2030

Den 7 december 2020 antogs Österåkers kommuns nya avfallsplan, som beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030. Kommunen är nu redo att börja arbeta med planen i praktiken enligt den handlingsplan som tagits fram tillsammans med avfallsplanen.     Urban Earth har bistått med projektledarstöd samt framtagande och formulering av avfallsplanens delmål, […]