Kategorier
Nyheter

Återbruk 2.0 – med fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi

VAFABMiljö planerar för upprustning och etablering av Återbruk (återvinningscentraler) med fokus på återanvändning och cirkulär ekonomi. Det koncept för Återbruk som finns i regionen idag etablerades i början på 90-talet och Urban Earth har fått i uppdrag att i samarbete med VAFABMiljö projektleda översyn och uppdatering av konceptet för framtida Återbruk inklusive mobila Återbruk. Möjligheten […]

Kategorier
Nyheter

Förutsättningar för byggåterbruk

I enlighet med Stockholms Handlingsplan för cirkulärt byggande 2021-2024 har förutsättningarna för etablering av återbrukscentral för byggmaterial i Stockholmsområdet utretts. Handlingsplanen gäller för byggande förvaltningar och kommunala bolag inom Stockholms stad. Genom workshops och intervjuer har erfarenhet från landets alla hörn samlats in och en kravspecifikation tagits fram som svarar på frågor såsom vilka produkter […]

Kategorier
Nyheter

Granskning av avfallshantering i bygglovsremisser och samråd detaljplan, Stockholm Vatten och Avfall AB för Stockholms stad

SVOA har anlitat Urban Earth för att förstärka organisationen som granskar bygglovsremisser och samrådshandlingar för nya detaljplaner. Som en del i arbetet har Urban Earth tagit fram anvisningar till SVOAs hemsida över vilka uppgifter och underlag som sökande behöver lämna in avseende avfallshanteringen för att underlätta handläggning av bygglov.

Kategorier
Nyheter

Österåkers avfallsplan 2030

Den 7 december 2020 antogs Österåkers kommuns nya avfallsplan, som beskriver hur kommunen ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2030. Kommunen är nu redo att börja arbeta med planen i praktiken enligt den handlingsplan som tagits fram tillsammans med avfallsplanen.     Urban Earth har bistått med projektledarstöd samt framtagande och formulering av avfallsplanens delmål, […]

Kategorier
Nyheter

Urban Earth stärker upp Upplands Väsby!

Urban Earth stärker upp Upplands Väsby kretsloppsenhets arbete som konsultstöd en tid framöver och ska assistera med att ta fram underlag till avfallshantering för ändrad detaljplan vid förtätning av bostadsområden. Förtätning av bostadsområden ändrar förutsättningarna för avfallshanteringen. Vi hjälper kommunens planarkitekter att planera så att avfall kan sorteras, samlas upp och hämtas för borttransport. I […]

Kategorier
Nyheter

Hej då ”hushållsavfall och därmed jämförligt avfall”!

Från och med 1 augusti heter det ”kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken”, en av flera ändringar i avfallslagstiftningen. Läs mer om de nya bestämmelserna om avfall trädde ikraft den 1 augusti.

Kategorier
Nyheter

Framtagande av förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell för insamlingsentreprenader i Sundbyberg samt inventering och rundabordssamtal med entreprenörer

Urban Earth har i rollen som uppdragsledare tagit fram förfrågningsunderlag för insamlingsentreprenad av hushållsavfall samt förfrågningsunderlag för fett och matslam i Sundbybergs stad på uppdrag av SAVAB, Sundbyberg Avfall och Vatten AB. Uppdraget innefattade rundabordssamtal med entreprenörer samt inventeringar och utredningar som underlag till förfrågningsunderlaget. I uppdraget ingick även framtagande av utvärderingsmodell och utvärdering av […]

Kategorier
Nyheter

Södertäljes remissförslag till ny avfallsplan med utgångspunkt från Agenda 2030

Södertälje kommun har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan som ska gälla 2021–2030. Urban Earth har bidragit i processen, som drivits av Tomas Thernström, avfallsstrateg på Samhällsbyggnadskontoret. Som strategiskt styrdokument är förhoppningen att den kommer vara till hjälp då kommunen och samhället utvecklas, inte bara som ett styrdokument för den kommunala renhållningen. Thomas Thernström, […]

Kategorier
Nyheter

Kv Schönborg och kv Brädstapeln är nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020

Fem projekt är nominerade till årets ROT-pris. Urban Earth har medverkat i utformningen av avfallslösningar för två av ombyggnaderna Schönborg och Brädstapeln. Ombyggnad i befintlig stadsmiljö med en utökning av kommersiella lokaler medför utmaningar för all logistik. Urban Earth har utformat en avfallshantering med hänsyn till tillgänglighet, framkomlighet för fordon och arbetsmiljö. ROT-priset är en […]

Kategorier
Nyheter

Ny rapport om avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer

Urban Earth Consulting  har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en ny rapport om avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer. I rapporten redovisas en del av de utmaningar som avfallshantering i glesbygd och på öar samt vid säsongsvariationer medför, men exempel på enkla och smarta lösningar ges också. Rapporten är baserad på […]