Kategorier
Nyheter

Planering inför ombyggnad av avfallsutrymme

Är du en större fastighetsägare som behöver planera om dina avfallsutrymmen och göra plats för utsortering av matavfall, förpackningar med mera? Kanske behöver dina planerade förändringar bygglov? Urban Earth kan bistå med förslag till åtgärder och utformning samt underlag till bygglov.

Kategorier
Nyheter

Förfrågningsunderlag för insamling från ÅVS samt underlag inför auktorisation för förpackningsinsamling i Gnesta

Urban Earth har i samarbete med Gnesta kommun och Telge Inköp tagit fram underlaget för upphandlingen och omlastning av hushållens förpackningar från kommunens ÅVS:er, inklusive städning samt underlag för auktorisationen av fastighetsnära insamling från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter.

Kategorier
Nyheter

Roslagsvatten – enskilda vägar

För kommuner med många enskilda vägar kan det bli en utmaning att utöka den fastighetsnära insamlingen. Hur ska kommunen anordna nya insamlingsplatser, säkra framkomlighet och beakta enskilda vägars bärighet?Roslagsvatten, som ansvarar för insamling av avfall under kommunalt ansvar i Österåkers och Vaxholms kommuner, har anlitat Urban Earth för att ta fram ett förslag till metod […]

Kategorier
Nyheter

Nils Holgersson-rapporten

Nils Holgersson-rapportens syfte är att belysa prisskillnader mellan kommunerna, för avfallshantering, energi och VA, för ett fiktivt typhus på 15 lägenheter. Rapporten ges ut årligen och statistiken inhämtas från kommunerna via enkäter.Inför uppdatering av Nils Holgerssons modell för statistikinsamling har Urban Earth anlitats som del av Sveriges Allmännyttas projektgrupp med uppgift att föreslå revideringar av […]

Kategorier
Nyheter

Fysisk planering av matavfallsinsamling för Botkyrkabyggen

Urban Earth tar fram lösningar för separat matavfallsinsamling och åtgärder för hämtställen som inte uppfyller renhållningens arbetsmiljökrav på uppdrag av projektledare anlitad av Botkyrkabyggen. Botkyrkabyggens ca 10 800 lägenheter samlar in restavfall till stor del i underjordsbehållare. Flertalet behållare behöver bytas ut och kompletteras med nya behållare för matavfall. Urban Earth tar fram lösningar där […]

Kategorier
Nyheter

Södertäljebornas avfallsföreskrifter och avfallstaxa

Under flera år har Urban Earth fått förtroendet att tillsammans med Telge Återvinning AB genomföra uppdateraringar av kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa. Ständiga förändringar i lagstiftning medför att styrdokumenten för avfallshantering återkommande behöver uppdateras för att hållas aktuella samt att nya taxeposter tillkommer, inte minst medtanke på kommunens kommande ansvar över hushållens förpackningsinsamling.

Kategorier
Nyheter

Miljöbedömningsprocess för Värmdö kommuns Avfallsplan 2021-2025

Uppdraget innebar att vara processledningsstöd till Värmdö kommun i genomförandet av en miljöbedömningsprocess samt framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt samråd med länsstyrelsen för avfallsplan 2021-2025. Miljöbedömningens fokuserade på att bedöma om planen utformades enligt planens syfte, att främja hållbar utveckling framåt och styra kommunen i rätt riktning enligt EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Kategorier
Nyheter

Föreskrifter, riktlinjer och rutiner för avfallshantering

Under hösten 2020 genomfördes uppdraget som innebar att vara processledningsstöd åt Vallentuna kommuns avfallsenhet under revideringen av kommunens avfallsföreskrifter med tillhörande interna rutiner samt blanketter till hemsidan. Även kommunens Riktlinjer för avfallshantering reviderades.

Kategorier
Nyheter

Utredning – gemensamt insamlingssystem och organisation

Via Karlstad Energi fick Urban Earth uppdraget att utreda möjligheten till ett gemensamt insamlingssystem för främst mat- och restavfall för de fem kommunerna, Forshaga, Hammarö, Grums, Karlstad och Kil. Insamlingssystemen som utreddes skulle vara möjliga att anpassa/utöka till insamling av fler fraktioner, till exempel förpackningar och returpapper.

Kategorier
Nyheter

Avfallsföreskrifter för Värmdö kommun

Värmdö kommun har anlitat Urban Earth för att omarbeta sina avfallsföreskrifter i sin helhet. Föreskrifterna har anpassats till ny lagstiftning, förtydligats och specificerats i utvalda paragrafer. Krav på anläggande och hämtning av avfall på fastland respektive från skärgårdsöar har utökats för att underlätta för tjänstemännens tillämpning av föreskrifterna. Föreskrifterna har även anpassats för framtida teknikutveckling […]