Avfallsteknik

Kommunal avfallshantering

Den kommunala avfallshanteringen är en viktig grundkompetens. Vi har stor vana från politiskt styrda organisationer och den kommunala arbetsprocessen.

 • Beslutsunderlag och kostnadsuppskattningar.
 • Avfallsplan, renhållningsordning och föreskrifter.
 • Kommunal avfallstaxa.
 • Upphandling av avfallsentreprenader enligt LOU.
 • Utveckling, t ex återbrukskoncept, avfallskvarnar och kombisystem.
 • Uppföljning.
 • Inventeringar och oberoende bedömningar av hämtställen.
 • Hantering av ärenden i EDP Future.
 • Avlastning vid belastningstoppar.
Hållbarhet och stadsutveckling

Urban Earth erbjuder allt från experttjänster inom kommunal och kommersiell avfallshantering avseende tillgänglighet för avfallslämnare, utformning efter sorteringsprincip, arbetsmiljö, val av teknik, sopsugsalternativ till utrymmeskrav för avfallsfordon i gaturum. Vi överbryggar mellan stadens krav och den utformning som genomförs av arkitekter, trafikkonsulter m.fl.  i ombyggnads- och exploateringsprojekt inför nybyggnad.

 • Vision, kretsloppsmodell och hållbarhetsprogram – framtidens avfallshantering och logistik.
 • Framtagning av programhandlingar för avfallshantering.
 • Underlag för program inför framtagande av detaljplaner.
 • Utveckling av programhandling för avfallsflöden och ytbehov för fastigheter och områden.
 • Framtagande av beslutsunderlag för val av avfallssystem.
 • Internationell utblick ger nya infallsvinklar.