Kategorier
Nyheter

Ny rapport om avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer

Urban Earth Consulting  har på uppdrag av Avfall Sverige tagit fram en ny rapport om avfallshantering i glesbygd, på öar och vid säsongsvariationer.

I rapporten redovisas en del av de utmaningar som avfallshantering i glesbygd och på öar samt vid säsongsvariationer medför, men exempel på enkla och smarta lösningar ges också.

Rapporten är baserad på bland annat intervjuer med ett flertal kommuner och bolag, samt en workshop med referenskommuner. Rapporten har också presenterats på en av Avfall Sveriges temadagar. Av arbetet som legat till grund för rapporten har framgått att kommunerna gärna ser ett ökat samarbete, exempelvis avseende insamling av avfall från skärgårdsöar. Många kommuner vill också styra mot hämtning på gemensamma platser, där mat- och restavfall såväl som förpackningar och tidningar ska kunna lämnas på ett ställe. Det finns också ett behov av ökad lokal behandling av avfall och ett intresse för lokal behandling av framför allt matavfall och slam från små avlopp

Medlemmar i Avfall Sverige kan hämta rapporten här:

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/avfallshantering-i-glesbygd-pa-oar-och-vid-sasongsvariationer-1/