Hållbarhet- och stadsutveckling

Vision without action is a daydream. Action with without vision is a nightmare

Japanskt ordspråk
Avfallsminimering, återvinning, avfallsbehandling

Urban Earth erbjuder utredningar anpassade efter kundens behov. Att förflytta hanteringen av avfall och material uppåt i avfallshierarkin är något vi alla stävar efter, genom förslag på tekniker och lösningar ger vi våra kunder möjlighet att förflytta hanteringen av avfall och material uppåt i avfallstrappan och därmed lättare uppnå uppsatta mål i t.ex. avfallsplaner och klimatprogram.

Utredningar, tillstånd, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Urban Earth erbjuder utredningar anpassade efter kundens behov. I vissa fall krävs underliggande utredningar för att kunna komma vidare i en process och fram till en lösning, t ex att genomföra en marknadsundersökning innan starten av en upphandlingsprocess för att veta vad man vill handla upp. Miljöutredningar är ett annat exempel, vilket kan krävas av myndigheten inför en tillståndsprocess. Ett spetskompetensområde för Urban Earth är genomförande av tillståndsprocess och MKB för återvinningscentraler samt övriga tjänster kopplade till ÅVC, såsom driftinstruktioner och miljöbesiktning.

Hållbarhet, klimat och kretsloppsmodeller

Hållbarhetskriterier definieras för varje projekt. Kretsloppsmodellen är en metod för att identifiera och prioritera åtgärder för att skapa framtidens urbana miljöer, där människans och miljöns behov tillgodoses. Kraftiga regn och snöfall påverkar avfallshanteringen. Många aspekter ska belysas – undvika uppkomsten av avfall, välja återvunnen råvara, samla in, transportera, återvinna material, röta till biogas och förbränning. Kunskap och vilja att delta i ett källsorteringssystem, liksom betalningsförmåga, tillgänglighet för en åldrande befolkning och kulturella skillnader ändras över tid.