Vi erbjuder

Avfallsteknik

Vi har stor erfarenhet av avfallsteknik från strategier och insamlingsprinciper till behandling, MKB och kontrollprogram för deponier. Kunskap om de tekniska delarna har betydelse för strategiutveckling, utredningar och förprojektering i tidiga skeden, och inte minst detaljerad hanteringslogistik från källsortering i fastigheter till benchmark för val av system: köksavfallskvarn, kombisystem, kärl, balpressar, mobil sopsug, stationär sopsug. Vi arbetar med både kommunal och kommersiell avfallshantering.

Läs mer

Organisations- och processtöd

Som konsulter finns vi som en extra kollega eller det extra stödet utifrån till din organisation eller genomförande av en enskild process. Vi arbetar med avtalsfrågor utifrån det tekniska perspektivet.

Utifrån vår erfarenhet kan vi analysera arbetsprocesser och föreslå ändringar. Vi kan bistå även i den kommunala beslutsprocessen: från att överbrygga avfallsfrågor mellan kommunens olika enheter, agera bollplank för renhållningschefer och stötta i ärendehantering i EDP Future.

Läs mer

Hållbarhet och stadsutveckling

Från vision till genomförande. Vår erfarenhet från arbete i multidisciplinära team med modeller som Donut Planetary Boundaries, SGBC CityLab, SymbioCity och Ecocycle ger grunden till framtagande av visioner, strategier, avfallsplaner men även hållbarhetsprogram där såväl sociala, ekologiska, ekonomiska och tekniska aspekter ska beaktas. I praktisk stadsutveckling har vi stor erfarenhet av framtagande av beslutsunderlag med kostnadsberäkningar, principer och program för detaljplan och bygglov.

Läs mer

Avfallshantering i sjukhus och i vårdbyggnader

Urban Earths konsulter har medverkat som specialister på hantering av smutstvätt och vårdens alla avfallsfraktioner. Vi bistår med dimensionering, hanteringsprinciper och beskrivning av intern logistik. Konsulterna arbetar nära vårdverksamhetens behovoch kan ta fram sorteringsinstruktioner och uppföljningsrutiner. Systemen tas fram i dialog med projektets arkitekt och projekteringsteam. Vi bevakar de regelverk som finns för vårdens avfall avseende hygien, arbetsmiljö och effektiv hantering för att reservera utrymmesbehov och transportvägar för en fungerande smutstvätts- och avfallslogistik.

Läs mer