Handbok för insamling av slam från fettavskiljare

Urban Earth Consulting AB har i samarbete med Avfall Sverige, Stockholm Vatten och Avfall samt Rensa m.fl. tagit fram U 976 Handbok för insamling av slam från fettavskiljare och kombisystem med matavfalls- och fettavskiljare. Den 4 oktober 2018 hölle en Temadag i ämnet.

Handboken riktar sig till kommuner och kommunala bolag som behöver kunskap och vägledning för att ta ett helhetsgrepp kring dels planering för och insamling av matavfall från kombisystem, dels fettslam från fettavskiljare.

Länk Pågående projekt Avfall Sverige: https://www.avfallsverige.se/om-oss/utveckling/pagaende-projekt/